باران http://aboabi.mihanblog.com 2019-09-21T12:42:33+01:00 text/html 2016-04-05T13:25:25+01:00 aboabi.mihanblog.com گل نرجس بهار 95 و باز انتظار... http://aboabi.mihanblog.com/post/73 <div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;<img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="7" src="http://www.uplooder.net/img/image/94/60c079c99886b18eac0c26b1c1051c26/422114703-23258.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">سال نو شد</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">هفت سینی چیده بودم با گلهای نرگسی</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">تا یاد آور حضور تو باشد</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">بهار آمد اما، تو نیامدی!</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">من و شهیدم همچنان منتظریم...</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">بهار دلم ظهور کن!</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">هزاران بهار فدای نیم نگاهت آقا جان...</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">امسال عنایتی کن آقا...</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="7" src="http://www.uplooder.net/img/image/7/c30be9726bf514d6743bdb22add7900c/IMG-20160327-191203.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">امروز باز سه شنبه است،و من هنوز در حسرت جمکرانت میسوزم...</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#330033"><b>کاش امسال خود میهمانم کنید...</b>.</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">اللهم عجل لولیک الفرج به حق مادرش زهرا( س)</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.uplooder.net/img/image/27/1a32a41ceeb133836f90511069c6b6c2/PrettyHeartroseLine1144786417.gif" alt=""></div> text/html 2016-01-03T15:18:24+01:00 aboabi.mihanblog.com گل نرجس دلتنگ حرم... http://aboabi.mihanblog.com/post/70 <div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="7" align="baseline" vspace="5" src="http://www.uplooder.net/img/image/83/c479139623a718e8f8dafb9d17c5c2e6/IMG_20151106_071137.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">دلم باز هوایی توست!!!!!</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">عاشق این مسیرم....</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">قم، جمکران ، مشهد...</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">هنوز در حسرت این مسیر لحظه شماری میکنم...</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">تا خدا چه مصلحت بداند و آقا چه نظر کند...</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">دلتنگ حرمم مولا جان، خودت نظری لطفا....</font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#330033"><b>التماس دعای فرج</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="7" align="baseline" vspace="5" src="http://www.uplooder.net/img/image/41/e93d61aec2e7efb5f76888fdc3f90e64/814702101_50281.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-12-26T14:49:24+01:00 aboabi.mihanblog.com گل نرجس چشم انتظاری... http://aboabi.mihanblog.com/post/69 <div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="7" align="baseline" vspace="5" src="http://www.uplooder.net/img/image/42/9c4f7fe3e72dd4ccf8c01f8740c4d00b/05728748753447982302.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">یا صاحب الزمان....</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">معنی چشم انتظاری را نفهمیدم، ولی</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">جان مادرهای مفقودالاثرها ، العجل.....</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="7" align="baseline" vspace="5" src="http://www.uplooder.net/img/image/4/ff4fd1e56d2c89b3dba56a789e23aded/IMG_20151107_192234.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">شهادت نوعی "مدیریت "است</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#330033"><b>آدمهای "معمولی" ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">&nbsp;خیلی هم که "موفق "باشند ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">" زندگی خود را "مدیریت" می کنند!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">اما"شهدا"،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">"مرگ" خود را نیز ""مدیریت"" می کنند...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">"شهادت " &nbsp;، یعنی ،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">" زندگی مان" را کجا ، " خرج &nbsp;کنیم"</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">که " زندگی دیگران " &nbsp; " معنی " پیدا کند!..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">هر روز هزاران بار باید غبطه خورد به حال شهیدان و&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">منتظران واقعی مثل " </font><font color="#660000">شهیدعلی غمخوار حسینی</font><font color="#330033">"</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">روحشون شاد.....</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">مولاجان به حق شهیدان ظهور کن&nbsp;</font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://www.uplooder.net/img/image/59/312b480323218ac2c72264811b82c855/3z0ks9i.gif" alt=""></div> text/html 2015-12-21T06:33:12+01:00 aboabi.mihanblog.com گل نرجس آغاز امامت مولا http://aboabi.mihanblog.com/post/68 <div style="text-align: center;"><img hspace="7" border="5" align="baseline" vspace="7" src="http://www.uplooder.net/img/image/44/5721bce23475f032748c377e1d6014be/Emamat-Emam-mahdi-3.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003300">امروز اولین روز امامت مولایمان است...</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003300">تاج عالم، تاج امامت بر سر می گذارد!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#333300"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#003300"><b>تاجی که فقط برازندهی اوست...</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003300">هزار و یکصد و هفتاد و هفتمین سالگرد امامت امام زمان (عج) مبارک باد!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003300"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003300">آقا جان&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003300"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#003300"><b>خسته شدیم از انتظار ، کی می آیی؟!</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003300">هم زمان با سالروز امامت امام زمان (عج) به استقبال شب یلدا میرویم...</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003300">عاشقان مولا یلدای مهدویتون مبارک....</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003300"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003300">به امید پایان یلدای انتظار.....</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="7" border="5" align="baseline" vspace="7" src="http://www.uplooder.net/img/image/13/65ffd87648e6daf0fb7b4a8eae458824/resized_1381619_564.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003300">دلم گرفته از این انتظار یلدایی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003300"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003300">دقایقی هم غرق" چه وقت می آیی؟"</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003300"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003300">بهار من، گل نرجس!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003300"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003300">تویی که می آیی تمام می شود این انتظار یلدایی...</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><b><font color="#003300">اللهم&nbsp;عجل لولیک الفرج</font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div> text/html 2015-12-20T06:05:04+01:00 aboabi.mihanblog.com گل نرجس تسلیت به مولا http://aboabi.mihanblog.com/post/67 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="7" align="baseline" vspace="5" src="http://www.uplooder.net/img/image/36/04a56fb2f206b37af2688fd6bca9c227/Imam-H-Askari-07.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><b>شهادت، عشق است</b></span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><b>فرزند غایبش را سر سلامت بگویید و باران اشکتان را در بی ‏شکیبی انتظار، بهانه سازید . .</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><b>تسلیت آقا.....</b></span></div><div style="text-align: center;"><b>سلام ما به تو و سامرای اطهر تو</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>سلام ما به حرمخانه ی منور تو</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>سلام بر تو و بر حرمتت که جبرئیل</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>جبین گذاشته بر آستانه در تو...</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>اجرکم الله بقیه الله</b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-12-15T14:19:24+01:00 aboabi.mihanblog.com گل نرجس مهربانترین برادر http://aboabi.mihanblog.com/post/66 <div style="text-align: center;"><img hspace="7" border="5" align="baseline" vspace="7" src="http://www.uplooder.net/img/image/49/e7a57ff005592a5570b6c011a4e0d621/۲۰۱۵۱۲۰۹_۱۷۱۸۴۴.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>وقتی قرار هست از محمود رضا حرف بزنم و یا مطلب بزرام بی پروا میشم..</b></div><div style="text-align: center;"><b>علتش رو خودمم هم نمیدونم</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>حس میکنم نیازی به هیچ گونه &nbsp;مقدمه چینی و بازی با کلمات نیست...</b></div><div style="text-align: center;"><b>شاید او خود اصل کلام است...</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000">چهارشنبه 18 آذر سالروز تولدش بود</font></b></div><div style="text-align: center;"><b>دعا گوی همه ی عزیزان و دوستداران این شهید بزرگوار بودیم در گلزار شهدای تبریز</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>با یک بزرگواری همکلام بودم اصطلاح قشنگی بهم گفتٍ،</b></div><div style="text-align: center;"><b>میگفت بچه ها زمان اعزام دلاور هستن!</b></div><div style="text-align: center;"><b>و زمان مراجعت دلبر.</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>برام خیلی دلنشین بود تو دنیایی که این اصطلاح فقط جزء تعارف هست</b></div><div style="text-align: center;"><b>چقدر این دلاور و دلبر بودن جنسش مثل آب زلال و پاک هستش.</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>این استدلال من شاید بازی قلم و کاغذ باشه اما مطمئن هستم</b></div><div style="text-align: center;"><b>که این بنده ی خدا درست میگفت</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>کسی که از اهل و عیال و همه دلبستگی های کوچک و بزرگ میگذره</b></div><div style="text-align: center;"><b>تا محافظ حریم اهل بیت باشه یک دلاور و کسی که تو سختی کار نبرد و درگیری پای معامله&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>با اهل بیت و خدا بایسته رسم دلبری رو یاد گرفته،</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>یاد گرفته چطور عاشقی کنه که خدا عاشقش بشه </b>&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="7" border="5" align="baseline" vspace="7" src="http://www.uplooder.net/img/image/98/965ac0e1fb2e6c19ae7ddfc051481120/814434752_107680.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>بی بی سه ساله شد اسوه ی دخترت</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>کوثر عزیزم:</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>بی بی دو عالم دعاگو و هم گامت باشن در لحظه لحظه ی زندیگت ان شاءالله..</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="7" border="5" align="baseline" vspace="7" src="http://www.uplooder.net/img/image/21/b1d1fba16abcf9459a04b439e48744bf/۲۰۱۵۱۰۰۹_۱۶۲۷۵۷.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>مهربانترین برادر تولدت مبارک</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000">کلام آخر:</font></b></div><div style="text-align: center;"><b>آقای من ، صاحب اختیار تمام لحظه های زندگیم</b></div><div style="text-align: center;"><b>خودت هوای مدافعان حرم عمه ات زینب (س) را داشته باش</b></div><div style="text-align: center;"><b>فقط و فقط با ظهور تو گره از کار ما وا میشود</b>&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><b><font color="#003300">اللهم عجل لولیک الفرج به حق عمه اش زینب کبری(س)<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-12-01T15:00:06+01:00 aboabi.mihanblog.com گل نرجس اربعین حسینی http://aboabi.mihanblog.com/post/65 <div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="7" align="baseline" vspace="5" src="http://www.uplooder.net/img/image/96/76d55936c84fb9e2128f160dbc63619e/fu6196.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>شب چهار شنبه، شب اربعین، شب جمکران</b></div><div style="text-align: center;"><b>شب دیدار و ذکر ویژه یا الرحم الراحمین</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>نوکر رخ ارباب نبیند سخت است</b></div><div style="text-align: center;"><b>شب اگر مهتاب نبیند سخت است</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>لب تشنه اگر آب نبیند سخت است</b></div><div style="text-align: center;"><b>اما نه رخ یار دیدیم و نه حرم ارباب</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>و نه تشرف به جمکران، ای کاش حداقل</b></div><div style="text-align: center;"><b>الهی العفومان پذیرفته شود</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>دلم به حال خودم سوخت..</b>.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>مولا جان امسال هم جا ماندم لطفی کن و خود نظری فرما..</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><b style="color: rgb(31, 31, 31);">السلام علیکم یااباصالح المهدى (عج) السلام علیک یاامین الله فى ارض و حجته على عباده&nbsp;</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><b style="color: rgb(31, 31, 31);">یاصاحب الزمان اجرک الله اربعین</b> <b>حسینی بر شما وهمه ی عاشقان حسین تسلیت..</b><font color="#1f1f1f">.</font></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div> text/html 2015-11-20T09:19:27+01:00 aboabi.mihanblog.com گل نرجس باز جمعه... http://aboabi.mihanblog.com/post/64 <div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://www.uplooder.net/img/image/76/c458c64ac1dbfa5b8b2756b67243b624/IMG_20151107_192204.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">باز جمعه...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">باز انتظار ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">باز دلتنگی..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">ای اعتبار عالم امکان بیا...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">وی روح سوره ی انسان بیا..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">با هر صدای بغض تو آینه ای شکست</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">ای آخرین آیه ی قرآن بیا...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">ظلمت گرفته قلب مرا در نبود تو</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033">شمس منیر طالع ایمان بیا...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><b><font color="#330033">اللهم عجل لولیک الفرج به حق مادرش زهرا(ع)</font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#330033"><br></font></b></div> text/html 2015-11-20T08:49:46+01:00 aboabi.mihanblog.com گل نرجس عباسان بی بی سه ساله http://aboabi.mihanblog.com/post/61 <div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><img hspace="5" border="7" align="baseline" vspace="5" src="http://www.uplooder.net/img/image/39/62017e5837475f9c1380053c9070ca60/%D8%B1%D9%82.gif" alt="" style="max-width: 464px;">&nbsp;</div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><br></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><b><font color="#660000"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="max-width: 464px;">السلام علیک یا بنت الحسین رقیه (س)</font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="max-width: 464px;"></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><br></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><b>بی بی جان میدونی ارادت خاصی بهت دارم</b></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><b>لطفا نظری فرما..</b>. &nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif" style="max-width: 464px;">&nbsp;</div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><br></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><br></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><b>دقت کردین ایام ولادت و شهادت بعضی از شهدای عزیزمون مصادف میشه با</b></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><br></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);">&nbsp;<b>ولادت و شهادت یکی از اولاد پیامبر(ع)</b></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><br></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><b>&nbsp;تولد<font color="#660000">&nbsp;حامد جوانی&nbsp;</font>عزیز(یکی از مدافعان حرم)</b></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><br></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><b>مصادف بود با روز شهادت بی بی سه ساله</b></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><b><br></b></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><b>بی بی جان خودت هوای مدافعت را داشته باش</b></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><b><br></b></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><b>به نیابت از همه ی بزرگواران زائر مزارشون بودیم</b></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><br></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><b>روحشون شاد و راهشان پر رهرو ان شاءالله</b></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><b><br></b></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><b>ان شاءالله بی بی سه ساله شفیعشون و شفیعمون ان شاءالله</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="max-width: 464px;"></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://www.uplooder.net/img/image/97/6337fc9950ef2ea25a4178d03161da6d/812226601_94162.jpg" alt="" style="max-width: 464px;"></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://www.uplooder.net/img/image/74/7194f10b913c449ecd0fd5288034b830/download.jpg" alt="" style="max-width: 464px;"></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><br></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://www.uplooder.net/img/image/89/ca2eefde43f2ee8b8fe81292305499d2/237324_380.jpg" alt=""></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><br></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><b><font color="#660000">با عرض معذرت این مطلب برا سه شنبه بود که به دلایلی ثبت نشد..</font></b></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);">&nbsp;<b><font color="#660000">اما حیفم اومد ثبت نشه</font></b></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><b><font color="#660000">امید لایق حفظ خون شهدا باشیم..</font></b></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><b><font color="#660000">یا</font><font color="#006600">&nbsp;صاحب الزمان(عج)</font><font color="#660000">&nbsp;خودت دستگیرمان باش</font></b></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><b><font color="#660000">تا غیر راه و خواست تو قدم نگذاریم..</font></b></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><b><font color="#660000">التماس دعای فرج..</font></b></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><b><font color="#660000"><br></font></b></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><b><font color="#660000"><br></font></b></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><b><font color="#660000"><br></font></b></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><br></div><div style="color: rgb(2, 2, 2); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; background-color: rgb(235, 221, 198);"><br></div> text/html 2015-11-08T16:11:52+01:00 aboabi.mihanblog.com گل نرجس هوای دلم صحن جمکرانی توست http://aboabi.mihanblog.com/post/58 <div style="text-align: center;"><img hspace="7" border="5" align="baseline" vspace="7" src="http://www.uplooder.net/img/image/57/c5b711eed15489a956fa483d53362d64/814430457_72431.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099">غروب روز سه شنبه دلم هوایی توست</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099">و عاجزانه نگاهش به میزبانی توست</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099">غروب روز سه شنبه دوباره می خوانم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099">بیا که لحظه امداد آسمانی توست</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099">نظر به حال دلم کن که سرد و خاموش است</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099">همه امید من آقا به مهربانی توست</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099">دوباره این دل شیدا مسافر راه است</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099">مسیر عاشقی ام صحن جمکرانی توست</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099">نگاه مرحمت تو،مرا بزرگی داد</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099">بیا که شعر و غزل ها همه فدایی توست</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099">بیا و روضه ی کرب و بلا بخوان امشب</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099">بیا که فاطمه مشتاق روضه خوانی توست</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#3333ff">"شاعر: هاشم محمدی آرا"</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099">آقا می شود یک سه شنبه هم مرا میهمان جمکران کنی؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.uplooder.net/img/image/83/38bda3ee785d1fcd9addeefd8c04fff2/www.roozgozar.com-2097.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><b>شهادت بزرگ مرد مناجات، سید سجده کننده آل طه، امام عابدان و عارفان، بر امام عصر (عج)&nbsp;</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><b>و همه ی شما همراهان جوینده راه سبز وصال تسلیت باد!</b></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><b><font color="#003300">اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان (عج)</font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003300">آمین یا رب العالمین</font></b></div> text/html 2015-10-28T15:53:35+01:00 aboabi.mihanblog.com گل نرجس یا ابا عبدالله http://aboabi.mihanblog.com/post/56 <div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="7" align="baseline" vspace="5" src="http://www.uplooder.net/img/image/48/59d0ca59f3de8c9646dbff87b313f768/hou5510.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><b>عالم ، همه خاک کربلا بایدمان</b></span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><b>پیوسته به لب ، خدا خدا بایدمان</b></span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><b>تا پاک شود ، زمین ز ابنای یزید</b></span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><b>همواره حسین ، مقتدا بایدمان . . .</b></span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><b><font color="#003300">"یا حسین غریب"</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.uplooder.net/img/image/11/95ca619de3d16f8e50ea9c8373ba1388/www.roozgozar.com-2097.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><b><font color="#003300">&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><font color="#003300" face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px; line-height: 30px;"><b>حسین جان....</b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px; line-height: 30px;"><b><font color="#003300">پرسشی بد نگرانم کرده،من مجنون را.....</font><font color="#990000">!!!!</font></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#003300" face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px; line-height: 30px;"><b>اربعین،</b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px; line-height: 30px;"><b><font color="#003300">کرببلا،</font></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px; line-height: 30px;"><b><font color="#003300">حک شده در تقدیرم</font><font color="#990000">؟؟؟</font></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-10-13T12:00:37+01:00 aboabi.mihanblog.com گل نرجس نائب بر حق مولام http://aboabi.mihanblog.com/post/55 <div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="3" align="baseline" vspace="5" src="http://www.uplooder.net/img/image/68/a91e76a73f323e9cd47b8be7ebf32db9/phoca_thumb_l_rahbari_(21).jpg" alt="">&nbsp;&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003300">خیلی وقت بود حس میکردم جای مطلبی در وبم خالیه...</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003300">یادم اومد از این فرزند بی مثال حضرت زهرا(ع) هر گز در وبم ننوشتم!!</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003300">حس کردم باید بنویسم از یک مرد مقتدر، از علی زمانه، از نائب بر حق مولام....</font></b></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003300">جانم فدای ابهت و اقدارت رهبرم</font></b> &nbsp;&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.uplooder.net/img/image/10/428e6c5e7020c09b4a8090bb123ddf5e/www.roozgozar.com-2144.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003300">من عاشق این شعر مقام معظم رهبری هستم که خطاب به شهدا خواندند..</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000">ما سینه زدیم و بی صدا باریدند</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000">از هر چه دم زدیم آنها دیدند</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000">ما مدعیان صف اول بودیم</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000">از آخر مجلس شهدا را چیدند..</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003300">حیفم اومد اینجا ثبتش نکنم......</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003300"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003300">از خدا می خوام به حق بی بی دو عالم تا انقلاب مهدی موعود سایه ی رهبری &nbsp;بر سرمان مستدام...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003300"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003300"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><b><font color="#003300">اللهم عجل لولیک الفرج</font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-10-11T11:29:00+01:00 aboabi.mihanblog.com گل نرجس شرمنده ی مولام http://aboabi.mihanblog.com/post/54 <div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="3" align="baseline" vspace="5" src="http://www.uplooder.net/img/image/22/f4468dd2232da240296680f48a2711d5/17lamidttxyo2xpzooej.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center; margin: 0px 10px 10px; padding: 0px; line-height: 25px;"><b>من از اشکی که می ریزد ز چشم یار می ترسم</b></p><p style="text-align: center; margin: 0px 10px 10px; padding: 0px; line-height: 25px;"><b>ازآن روزی که اربابم شود بیمار می ترسم</b></p><p style="margin: 0px 10px 10px; padding: 0px; text-align: justify;"></p><div style="text-align: center;"><font color="#19232b"><span style="line-height: 25px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 25px;"><b>همه ماندیم درجهلی شبیه عهد دقیانوس</b></span></div><p></p><p style="text-align: center; margin: 0px 10px 10px; padding: 0px; line-height: 25px;"><b>من از خوابیدن منجی درون غار می ترسم</b></p><p style="margin: 0px 10px 10px; padding: 0px; text-align: justify;"></p><div style="text-align: center;"><font color="#19232b"><span style="line-height: 25px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 25px;"><b>رها کن صحبت یعقوب و کوری و غمِ فرزند</b></span></div><p></p><p style="text-align: center; margin: 0px 10px 10px; padding: 0px; line-height: 25px;"><b>من از گرداندن یوسف سر بازار می ترسم</b></p><p style="margin: 0px 10px 10px; padding: 0px; text-align: justify;"></p><div style="text-align: center;"><font color="#19232b"><span style="line-height: 25px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 25px;"><b>همه گویند این جمعه بیا، امّا درنگی کن</b></span></div><p></p><p style="text-align: center; margin: 0px 10px 10px; padding: 0px; line-height: 25px;"><b>از این که باز عاشورا شود تکرار می ترسم</b></p><p style="margin: 0px 10px 10px; padding: 0px; text-align: justify;"></p><div style="text-align: center;"><font color="#19232b"><span style="line-height: 25px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 25px;"><b>شده کارحبیب من سحرها بهر من توبه</b></span></div><p></p><p style="text-align: center; margin: 0px 10px 10px; padding: 0px; line-height: 25px;"><b>ز آه دردناک بعد استغفار می ترسم</b></p><p style="margin: 0px 10px 10px; padding: 0px; text-align: justify;"></p><div style="text-align: center;"><font color="#19232b"><span style="line-height: 25px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 25px;"><b>تمام عمر، خود را نوکر این خاندان خواندم</b></span></div><p></p><p style="text-align: center; margin: 0px 10px 10px; padding: 0px; line-height: 25px;"><b>از آن روزی که این منصب کند انکار می ترسم</b></p><p style="margin: 0px 10px 10px; padding: 0px; text-align: justify;"></p><div style="text-align: center;"><font color="#19232b"><span style="line-height: 25px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 25px;"><b>شنیدم روز و شب از دیده ات خون جگر ریزد</b></span></div><p></p><p style="text-align: center; margin: 0px 10px 10px; padding: 0px; line-height: 25px;"><b>من از بیماریِ آن دیده ی خون بار می ترسم</b></p><p style="margin: 0px 10px 10px; padding: 0px; text-align: justify;"></p><div style="text-align: center;"><font color="#19232b"><span style="line-height: 25px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 25px;"><b>به وقت ترس و تنهایی تو هستی تکیه گاه من</b></span></div><p></p><p style="text-align: center; margin: 0px 10px 10px; padding: 0px; line-height: 25px;"><b>مرا تنها میان قبرخود نگذار می ترسم</b></p><p style="margin: 0px 10px 10px; padding: 0px; text-align: justify;"></p><div style="text-align: center;"><font color="#19232b"><span style="line-height: 25px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 25px;"><b>دلت بشکسته از من لکن ای دلدار رحمی کن</b></span></div><p></p><p style="text-align: center; margin: 0px 10px 10px; padding: 0px; line-height: 25px;"><b>من از نفرین و از عاق پدر بسیار می ترسم</b></p><p style="margin: 0px 10px 10px; padding: 0px; text-align: justify;"></p><div style="text-align: center;"><font color="#19232b"><span style="line-height: 25px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 25px;"><b>هزاران بار رفتم از درت شرمنده برگشتم</b></span></div><p></p><p style="text-align: center; margin: 0px 10px 10px; padding: 0px; line-height: 25px;"><b>ز هجرانت نترسیدم ولی این بار می ترسم</b></p><p style="text-align: center; margin: 0px 10px 10px; padding: 0px; line-height: 25px;"><b>دمی وصلم، دمی فصلم، دمی قبضم، دمی بسطم</b></p><p style="margin: 0px 10px 10px; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 25px; color: rgb(25, 35, 43);"></p><div style="text-align: center;"><b>من از بیچارگیّ آخر این کار می ترسم</b></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><p></p><p style="text-align: center; margin: 0px 10px 10px; padding: 0px; line-height: 25px;"><b>جهان را قطرۀ اشک غریبی می کند ویران</b></p><p style="text-align: center; margin: 0px 10px 10px; padding: 0px; line-height: 25px;"><b>من از اشکی که می ریزد ز چشم یار می ترسم</b></p><p style="text-align: center; margin: 0px 10px 10px; padding: 0px; line-height: 25px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><b>اللهم عجل لولیم الفرج</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p></div> text/html 2015-10-10T07:57:49+01:00 aboabi.mihanblog.com گل نرجس برادر شهیدم http://aboabi.mihanblog.com/post/52 <div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="7" align="baseline" vspace="5" src="http://www.uplooder.net/img/image/2/d9354b6f370236a381dc0cf83587dded/daszarrin-ir_shahid_mahmoodreza_beyzaei_06-300x212.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000">امروز دلگیر تر از آنم که مقدمه چینی کنم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000">گاهی آدم ناخواسته عاشق میشه</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000">عاشق یک راه ، یک هدف</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000">و این تلنگری میشه برای عوض شدن مسیر زندگی..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000">اولین ناخواسته باعث میشه تلاشت برا شناخت راه و هدفت بیشتر بشه..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000">و من عاشق اینا شدم....</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000">عاشق راهشون ، هدفشون، عاشق خداشون......</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000">نه!!!!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000">اشتباه نکنید خدای همه ی ما یکیست!....</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000">دیدها متفاوت است...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000">اونها خدا رو با دید خودشون دیدند و لبیک گفتن...!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000">شهیدی هست که ببینی و عاشقش نشی؟؟</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000">ته چشماشون ،تو حالت چهره هاشون &nbsp;معصومیتی هست که آدم رو مجذوب میکنه...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000">تو عمق نگاهشون میشه خدا رو دید...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000">انگار خدا فقط و فقط برا خودش خلقشون کرده..!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000">آفرید تا به رخ تک تکمون بکشه فرشته های زمینی شو...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000">معنی میده اینجا و افتخار میکنه به آفریده ی خودش</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b>&lt;&lt;<font color="#006600">تبارک الله احسن الخالقین</font>&gt;</b><b>&gt;</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000">و ما چه بد جا مانده ایم...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000">خدایا از تو میخوام به آبروی بی بی دو عالم و به پسرش مهدی موعود(عج)&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000">توفیق عمل نصیبمان فرما تا شرمنده ی خون این عزیزان و خانواده های محترمشان نباشیم..</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000">الهی آمین یا رب العالمین</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000">وصیت نامه ی شهید محمود رضا بیضایی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000">وصیت من همان حرف "</font><font color="#006600">شهید حاج همت</font><font color="#660000"> "است:</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#660000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b>"<font color="#003300">با خدای خود عهد و پیمان بسته ام تا آخرین قطره ی خونم ، در راه حفظ و حراست</font><font color="#660000">&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#003300">از این انقلاب الهی یک آن آرام و قرار نگیرم</font>"</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><b><font color="#003300">اللهم عجل لولیک الفرج</font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div> text/html 2015-10-05T05:50:07+01:00 aboabi.mihanblog.com گل نرجس ببخش آقا http://aboabi.mihanblog.com/post/51 <div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://www.uplooder.net/img/image/1/65b1886e795bc3b1833d793594f23271/Emam-Zaman-3_Www.Shabhayetanhayi.ir__(1).jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#333300">سلام آقا</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#333300">من برگشتم اما شرمنده و رو سیاه</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#333300">دل به عفو و بخشش شما بسته ام</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#333300">باز هم پناهم میدهی؟؟</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#333300">دلتنگم خیلی دلتنگ!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#333300">دلم جمکرانت را می خواهد</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#333300">خیلی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#333300">و من همچنان منتظرم..&nbsp;</font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>دوستان و همراهان بزرگوار ببخشید برای غیبت طولانیم</b></div><div style="text-align: center;"><b>دعا کنید خداوند توفیق عمل نصیبم کنه</b></div><div style="text-align: center;"><b>اگر خدا بخواهد و مولا نظر کنند در خدمتتون هستم</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>التماس دعای فرج</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.uplooder.net/img/image/71/fce541e77945a266d208c301ac2444d8/AKSGIF.IR-Moving_images_of_Birth_Hazrate_mahdi-تصاویر_متحرک_ولادت_امام_زمان_حضرت_مهدی_ع.صاحب-الزمان.gif" alt=""></div>